Domů > Výzkum > Produkty a software

Produkty a software

Na Ústavu procesního inženýrství vznikla řada výsledků typu software, prototyp, funkční vzorek, užitný vzor, patent a jiných. Na této stránce naleznete informace o vybraných produktech:

Software

Patenty

 • Hořáková hlava – předmětem je hlava hořáku navržená pro spalování nestandardizovaných plynných paliv, jako jsou vedlejší produkty z chemického a procesního průmyslu nebo plynů pocházejících z alternativních zdrojů, číslo patentu: EP2853813 (A1)
 • Hořáková hlava injektorového stabilizačního hořáku – předmětem je hořáková hlava zapalovacího a stabilizačního hořáku, který se používá u procesních a výkonových hořáků pro zapálení a následnou stabilizaci plamene hlavního hořáku, číslo patentu: 305842
 • Plynový hořák – předmětem je plynová část hořáku, která je řešena se stupňovitým přívodem paliva a spalovacího vzduchu, číslo patentu: 306247.
 • Žebrovaná trubka s podélnými žebry pro zvýšení schopnosti turbulence média – předmětem je žebrovaná trubka s podélnými žebry a zvýšenou schopností turbulence média sestávající z vícero podélných speciálně tvarovaných žeber uspořádaných v pravidelných odstupech po vnějším obvodu trubky
 • Akcelerátor pelet suchého ledu – umožňuje efektivní čištění povrchů pomocí suchého ledu. Pro urychlení pelet, které dopadají na čištěný povrch, je využito odstředivé síly rotoru akcelerátoru namísto obvyklého stlačeného vzduchu. Akcelerátor nachází využití zejména v potrubních trasách vzduchotechnik a odtahových systémů.

Užitné vzory

 • Plynový hořák PBS APH 1600 – předmětem je hořák řešený s dvoustupňovým přívodem plynného paliva a spalovacího vzduchu
 • Kombinovaný olejoplynový hořák – předmětem je hořák pro spalování plynných a kapalných nestandardizovaných paliv, zejména plynných paliv s nízkou výhřevností a kapalných biopaliv a kapalných odpadů, které jsou vedlejšími produkty z výroby biopaliv
 • Zkušební ejektor s regulací průtoku – předmětem je ejektor s možností regulace účinnosti sacího účinku, tj. s možností regulace průtoku vzdušiny a tlakového plynu
 • Hořáková hlava předmětem je hořáková hlava navržená pro spalování nestandardních plynných paliv, zejména paliv s nízkou výhřevností
 • Multifunkční poloprovozní jednotka pro snižování polutantů z odpadního plynu – předmětem je jednotka, která slouží k testování účinnosti, zanášení a tlakové ztráty různých druhů katalyzátorů
 • Homogenizační zařízení s nástřikem kapaliny – technické řešení se týká komogenizačního zařízení s nástřikem kapaliny pomocí trysek do spodní částí zařízení k homogenizaci směsi plynu a kapaliny při čištění průmyslových odpadních plynů, zvláště fyzikálně-chemického čištění spalin vznikající při spalování komunálního a průmyslového od­padu

Funkční vzory

 • Výměník tepla voda-kal – předmětem je výměník tepla sloužící k ohřevu kalu a využívající šroubovicového tvaru ke zvýšení turbulence a samočistící schopnosti
 • Šnekový lamelový lis – předmětem je šnekový lis s pohyblivými lamelami pro výrobu tvarovaného tuhého paliva z kalů a biomasy s vysokým obsahem sušiny
 • Víceúčelové zkušební zařízení – předmětem je technologické zařízení, které doplňuje systém mechanicko-biologické úpravy u vybraných biologicky rozložitelných odpadů. Řízeným procesem hydrotermické stabilizace umožňuje zajištění mechanicko-biologické přeměny odpadu do biologicky stabilní formy s možností jeho dalšího zhodnocení nebo odstranění.
 • O-element – čtyřramenný – funkční vzorek vychází z užitného vzoru homogenizační zařízení s nástřikem kapaliny. Kapalina zde byla rozdělena do čtyř ramen a nástřik kapaliny do spalin je prováděn pomocí trysek ve spodní části zařízení nebo pomocí homogenizačního členu je kapalina dávkována na vstupu do aparátu.
 • Experimentální multifunkční filtrační jednotka pro snižování polutantů z odpadních plynů (INTEQ I) – jednotka, která slouží k testování účinnosti, zanášení a tlakové ztráty různých druhů filtračních materiálů a katalyzátorů (především NOX, PCDD/F a TZL) z proudu spalin. Filtrační komora je uzpůsobena pro jeden filtrační rukávec nebo pro vzorek filtračního materiálu.
 • O-element jako mísící prvek – návrh zařízení vychází z koncepce o-elementu, který byl na ÚPI vyvinut pro čištění spalin. Nová aplikace spadá do oblasti čištění odpadních vod. Na aparátu bylo hodnoceno mísení sycení kalové vody.
 • Experimentální jednotka pro čištění bioplynu – experimentální jednotka pro čištění bioplynu pracuje na bázi metody PSA (Pressure Swing Adsorption). Jednotka umožňuje experimentálně testovat různé typy adsorbentů a zjišťovat účinnost čištění různých typů bioplynu.

Ověřené technologie

 • Žíhací a sintrovací jednotka – předmětem je linka pro žíhání a sintrování sypkých materiálů
 • Rotační bubnová sušárna – předmětem je linka pro sušení organických materiálů a nerostných hmot
 • Ohřevná trubková pec vakuové destilace ropy – předmětem je nový typ ohřevné trubkové pece pro vakuovou destilaci ropy

Poloprovozy

 • Filtrační jednotka na čištění plynů – předmětem je jednotka určená pro ověřování technologií pro filtraci vzdušiny v procesním a chemickém průmyslu
 • Technologická linka pro průmyslovou údržbu prádla – je kompletně vybavený model prádelenského procesu umožňující testování jednotlivých strojů (praček, sušičů a žehličů) i procesu jako celku. Linka je umístěna v budově D5 NETME Centre a má kapacitu 500kg prádla za směnu.
fsi-logo-pro-web