Domů > Pro studenty > Jak na bakalářské práce

JAK NA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jak si zvolit téma na základě tématických okruhů

 • Okruhy témat jsou popsané tak, aby každý věděl, proč si určité téma má (či nemá) vybrat.
 • Pokud vás některá témata zaujmou, můžete kdykoliv kontaktovat ředitele ústavu či garanta okruhu zadání. Ti Vás nasměrují na vedoucího bakalářské práce.
 • Vedoucí práce s Vámi ochotně probere potenciální zadání, Vaše přirozené zaměření (orientace na teorii, praktickou či experimentální činnost, „obojživelník“) a podle toho společně doladíte konečné téma práce tak, aby Vám bylo šité na míru. To je zájem obou stran.
 • Společným cílem je efektivně a účelně vytvořit bakalářskou práci v uvedených oblastech s další možnou využitelností v následné diplomové práci.

Typy bakalářských prací

 • Práce přehledová (tzv. rešeršního charakteru) – Jejím výstupem je ucelená charakteristika současného stavu v oblasti dané zvoleným tématem. Toto zadání je vhodné v případě, že posluchač se s danou problematikou teprve seznamuje. Kvalitně zpracovaná práce může sloužit jako odrazový můstek pro následnou diplomovou práci.
 • Práce monotematická – Poskytuje konkrétní výstupy na základě teoretické činnosti (výpočty, matematické modely, tvorba softwarového systému apod.), experimentální činnosti (experimenty a měření, zpracování naměřených dat a jejich analýza atd.) nebo jejich kombinace. Následná diplomová práce většinou bývá de facto pokračováním práce bakalářské.
 • Práce na základě zadání z praxe (z komerční či komunální sféry) nebo jako součást úkolů řešených v rámci národních či mezinárodních projektů a grantů. Zde se předpokládá, že student se dané problematice již jistou dobu věnuje (nejedná se však o pravidlo).

Zásady:

 • Každý by měl vědět, co si může vybrat a proč.
 • Témata nejsou vytvořena uměle, ale se zaměřením na řešení konkrétních problémů.
 • Jednotlivé sekce spolu úzce spolupracují a to se promítá i do témat bakalářských prací (součinnost je velmi důležitá, problémy nesmí být vnímány odděleně, ale jako součásti integrovaných celků).

Úprava bakalářských prací

Pro vypracování závěrečných prací existují pokyny na úrovni celého VUT, fakulty, i ústavu. Nejvíce konkrétní jsou instrukce ústavní.

 • Směrnice rektora 72/2017 popisuje obecné požadavky na kvalifikační práce (tj. disertační, diplomové a bakalářské), tedy jejich úpravu, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání.
 • Pokyn děkana 4/2020 je doplňkem výše uvedené směrnice rektora a upravuje řadu praktických parametrů zpracování prací, mj. druh papíru, počet výtisků, typ písma či způsob tisku.
 • Pravidla pro vypracování závěrečných prací na ÚPI obsahují konkrétní návody a příklady správného zpracování závěrečných prací.

Okruhy témat

Aktuální okruhy témat nalezne zde.