Domů > Pro studenty > Předměty s netradiční formou výuky

MODERNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE
A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Zveme vás na náš volitelný předmět s názvem Moderní energetické koncepce a bakalářské práce. Tento předmět vyučovaný v letním semestru druhého ročníku je nepovinný, ale máme s ním dlouhodobě ty nejlepší zkušenosti, protože se na něj hlásí studenti, kteří mají zájem si již během bakalářského studia začít budovat svoji profesionální kariéru a získat zajímavé a užitečné informace.

NCK_grafika_v3_web

Netradiční forma výuky

Jedná se o interaktivní formu na bázi prezentací problematiky zejména z oblasti efektivního využívání energetických zdrojů v komunální i průmyslové sféře. Je kladen důraz na objektivní pohled na danou situaci, přičemž se vychází ze současných možností závislosti na fosilních palivech a reálných možností využití obnovitelných zdrojů energie v maximální možné míře. Předmět je založen na strategii „od A až do Z“, tj. na koncepčním a komplexním přístupu od investičního plánování až do detailů návrhu jednotlivých zařízení. Aby se nejednalo o pouhou prázdnou frázi, je nutné disponovat dlouholetými zkušenostmi, mít „know-how“ získané z aplikací v průmyslu i komunální sféře a využívat vlastní unikátní výpočtové nástroje. Veškeré tyto aktivity jsou dlouhodobě rozvíjeny výzkumnými týmy v rámci Ústavu procesního inženýrství (ÚPI). Tento přístup řadí ÚPI v předmětné oblasti mezi světovou špičku.

Návaznost na bakalářské práce

Vzhledem ke skutečnosti, že studenti musí zakončit bakalářské studium zpracováním závěrečné práce, mají možnost se aktivně zapojit do výzkumné a aplikační činnosti (dle jejich priorit, vše je založeno na bázi dobrovolnosti a zájmu). V rámci daného předmětu mohou již s předstihem vyvíjet vlastní aktivity pod odborným vedením, které vedou k efektivní přípravě kvalitní bakalářské práce. A ta může být v budoucnu již částí diplomové práce.

Kontakt

Zájemci jsou vítáni a mohou kdykoliv kontaktovat Dr. Pavla Lošáka nebo přímo garanta předmětu a ředitele ústavu Prof. Petra Stehlíka:

Ing. Pavel Lošák, Ph.D.,
email: losak.p@fme.vutbr.cz,
tel: +420 541 142 324
budova A1, 9. patro, dveře 921

Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr.h.c.,
email: stehlik@fme.vutbr.cz,
tel: +420 602 566 220
budova A1, 9. patro, dveře 943

PROCESNÍ SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Procesní systémové inženýrství je další netradiční předmět zařazený jako povinně volitelný v letním semestru třetího ročníku bakalářského studijního programu Základy strojního inženýrství a jeho stejnojmenném oboru (specializace). Umožňuje studentům seznámit se praktickou a přitažlivou formou se systémovým přístupem k navrhování a provozování velkých průmyslových jednotek (procesů) jako jsou například rafinérie, energetické zdroje, lihovary, cukrovary, cementárny či chemické nebo potravinářské výrobní závody.

DPI_ObrazekZJ-webUPI

Netradiční forma výuky

Předmět na postupném systematickém řešení konkrétního výrobního procesu objasňuje mezioborový charakter procesního inženýrství, jež propojuje jednotlivé úzké technické specializace. Předmět je koncipován tak, aby zásadní technické informace z každého jednotlivého kroku systémového návrhu procesu, jež studenti získají v přednášce, také hned v následném cvičení prakticky aplikovali, čímž si přirozeně osvojí podstatné momenty práce procesního inženýra.

Součástí výuky jsou, mimo jiné, například pozvané přednášky a vystoupení významných osobností z oboru procesního inženýrství i operativně sjednané (podle aktuálního zájmu studentů a jejich preferencí) exkurze do zajímavých provozovaných procesů, dodavatelských strojírenských společností a projekčních organizací.

Kontakt

Zájemci o bližší informace k předmětu Procesní systémové inženýrství mohou kdykoliv kontaktovat jeho garanta doc. Zdeňka Jeglu:

doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
e-mail: Zdenek.Jegla@vut.cz
tel.: +420 541 142 371
budova A1, 9. patro, dveře 923