english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Studium

Aktuální bakalářské práce v ak. roce 2017/2018 – seznam všech témat

Níže naleznete seznam aktuálně vypsaných bakalářských prací. Práce jsou seskupeny podle tématických okruhů. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé okruhy odlišeny iniciálami jmen jejich garantů.

Uvedená témata si budete moci registrovat v systému Studis od 18.9.2017 (Pokyn děkana č 11/2017). Přesto Vám doporučujeme v předstihu konktaktovat vedoucího práce nebo garanta, který Vám poskyne bližší informace k dané práci.


Odpady, jejich logistika, recyklace a výroba energie

Sekce simulačních výpočtů a energetických systémů
Garant: Ing. Martin Pavlas, Ph.D.



Výroba tepla a elektřiny z odpadů

Tématický okruh


Centrální zásobování teplem v ČR


Akumulace tepla pro zvýšení energetické efektivity spaloven odpadů


Modelování provozu spalovny v reálném čase

Radiožurnál: http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#…​, čas 11:15. Internetové servery: http://www.ceskatelevize.cz/…gie-z-odpadu



Tříděné odpady, jejich logistika a využití

Tématický okruh


Produkce materiálově využitelných odpadů


Příklady dobré praxe a netradičních systémů sběru odpadů


Náklady na svoz materiálově využitelných odpadů


Analýza a zpracování provozních dat v oblasti odpadového hospodářství


Využitelnost plastových materiálů z komunálních odpadů


Efektivní způsoby zpracování odpadů

Tématický okruh


Technologie zpracování vybraných odpadů a jejich uplatnění


Ekologické hledisko návrhu optimální sítě nakládání s odpady



Zařízení pro efektivní a inovativní nakládání s energií

Sekce navrhování a simulace tepelných zařízení a procesů
Garant: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.


Užití komerčního simulačního softwaru pro hodnocení efektivity nakládání s energií


Koncepční návrh průmyslové spalovací komory


Nekonvenční způsob efektivního využívání tepelné energie


Stanovení tepelného výkonu průmyslového spalovacího zařízení


Vývoj víceúčelového regeneračního výměníku tepla


Modernizace tepelných zařízení intenzifikací přenosu tepla


Efektivní využití odpadního tepla pomocí intenzifikace tepelného zařízení


Modernizace zařízení na výměnu tepla v procesu likvidace kalů


Nové trendy zpracování čistírenských kalů


Zjednodušené CFD modelování trubkových zařízení


Zvyšování spolehlivosti provozu procesních a energetických zařízení s využitím simulací


Nekonvenční způsob zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti procesních a energetických zařízení


Simulační prostředky jako efektivní nástroj procesního inženýra



Úsporná opatření pro průmysl i domácnosti

Laboratoř energeticky náročných procesů
Garant: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.



Testování mikroturbíny a měření odpadního tepla


Efektivní provoz bioplynových stanic


Progresivní metody pro zpracování odpadních vod


Měření vybraných fyzikálních vlastností odpadních vod z bioplynových sta­nic


Dynamický model využití odpadního tepla ze zařízení na zpracování odpadu


Optimální plánovaní dávkových procesů


Analýza odpadů ze zdravotnictví



Konstrukční návrhy a inovace procesních celků

Sekce konstrukce zařízení
Garant: Ing. Pavel Lošák, Ph.D.


Drcení vaječných blan se zachováním tepelně degradabilních slo­žek


Návrh čerpadel a potrubní větve pro procesní linku praní vaječných skořápek


Návrh odstřeďovacího zařízení pro minimalizaci bílku ve vaječných skořápkách


Multiplatformní vizualizace výsledků numerických analýz


Vliv kuželového pláště na těsnost přírubového spoje


Výpočty průřezových charakteristik obecných průřezů


Pevnostní analýzy osově symetrických plášťů tlakových nádob


Porovnanie návrhových metód trubkovnice tepelného výmenníku


Návrh pohonu a mechanismu natáčení trubic pro fotobioreaktor


Vytvořte si vlastní MKP řešič


Zabraňte zřícení Tacoma Narrows Bridge


Konstrukční návrh transportu vaječných skořápek při výrobě potravinových doplňků


Návrh dávkovacího zařízení míchadla pro proplach vaječných skořápek


Statická strukturní analýza míchací nádoby



Spalovací procesy v průmyslu a energetice

Sekce termických procesů a čištění plynů
Garant: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.



Rotační sušící a sintrovací pece


Využití alternativních plynných paliv s nízkou výhřevností


Obohacování spalovacího vzduchu vysoce čistým kyslíkem


Využití zbytkového tepla spalin pro předehřev spalovacího vzduchu



Problematika emisí v průmyslu a energetice

Sekce termických procesů a čištění plynů
Garant: Ing. David Jecha, Ph.D.



Měření emisí na kotlích a automatickým podáváním paliva pro domácnosti


Porovnání emisních limitů stávající legislativy a nově schválených závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení (elektrárny)


Technologie odstranění oxidů dusíku (NOx) ze spalin pomocí katalyzátorů



Využití odpadních substrátů a biotechnologie

Sekce termických procesů a čištění plynů
Garant: Ing. Vladimír Brummer, Ph.D.




Využití řas pro produkci biomasy a bioproduktů



Zhodnocení odpadového materiálu – vaječných skořápek



Proudění v procesech: Virtuální experimenty

Sekce výpočtového modelování dynamiky tekutin
Garant: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D.


Proudění v reaktorech a katalyzátorech


Proudová čerpadla


Virtuální laboratoř sprejů


Rychlostní součinitele plynových trysek nízkoemisního ho­řáku


Modely pro simulaci spalování tuhých paliv

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Juřena, Ph.D.


Moderní trendy v simulačních CAD systémech


Měření tepelných toků v trubkových pecích


Měření v abrazivním prostředí


Příprava nástroje pro inženýrské výpočty



[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně